Wennen

Intakegesprek

Voorafgaand aan de plaatsing van jullie kind worden jullie uitgenodigd om kennis te maken. Tijdens het intakegesprek wordt de basis gelegd voor een vertrouwensrelatie tussen ouder(s)/verzorger(s) en het kinderdagverblijf. Behalve het feit dat jullie geïnformeerd worden over alle zaken die met de verzorging van jullie kind te maken hebben, is dit gesprek bedoeld om jullie goed te informeren over de organisatie van het kinderdagverblijf. Wat kunnen de ouder(s)/verzorger(s) van het kinderdagverblijf verwachten en wat verwacht het kinderdagverblijf van de ouder(s)/verzorger(s)? Deze vragen zullen grotendeels beantwoord worden tijdens het intakegesprek.

Wennen

Tijdens het intakegesprek komen de wenochtenden aan de orde. Om jullie kind en jullie zelf vertrouwd te laten raken met kinderdagverblijf Ratjetoe hebben wij twee keer een wenmoment ingesteld voorafgaand aan de uiteindelijke plaatsingsdatum. In de weken voor de uiteindelijke plaatsingsdatum kunnen jullie contact met ons opnemen om te overleggen wanneer de wen momenten plaats vinden.

Het doel van het wenmoment is dat uw kind vertrouwd raakt met het kinderdagverblijf: het dagritme, de pedagogisch medewerksters, de groepsgenootjes; dat de ouder(s)/verzorger(s) vertrouwd raken met de nieuwe situatie en een vertrouwensrelatie kunnen ontwikkelen met de pedagogisch medewerksters; dat zaken zoals voedingsschema’s en slaaprituelen op elkaar afgestemd worden. De tijd dat een kind in de groep verblijft, wordt in overleg met jullie opgebouwd. De pedagogisch medewerkster speelt een belangrijke rol bij het wennen van het kind. Een dreumes of peuter wordt spelenderwijs bekend gemaakt met de ruimte en de regels. De groepsgenootjes spelen daar overigens vaak onbedoeld een belangrijke rol in.

Er wordt aandacht gegeven in de vorm van lichamelijk contact, rondkijken in de groep en kennis maken met andere kinderen, of juist niet als het kind wat angstig is. Aandacht betekent ook ondersteuning bieden aan het kind bij het vinden van een eigen plekje in de groep. Het kind moet zich welkom voelen. Wanneer uit het gedrag van jullie kind valt op te maken dat het moeilijk wennen is wordt in overleg met u de wenochtend herhaald, dan wel naar andere mogelijkheden gezocht om het wennen te vergemakkelijken.

Het wennen gebeurt natuurlijk niet alleen bij het eerste contact met het kinderdagverblijf. Wennen gebeurt ook als uw kind overgaat naar een volgende groep. De overgang naar een volgende groep is voor ieder kind een ingrijpende gebeurtenis. Als zodanig wordt de overgang met zorg gepland en jullie kind wordt zorgvuldig begeleid.

Voor kinderen die overgaan van de babygroep naar de peutergroep wordt altijd gekeken naar de ontwikkeling. Als het kind 1 jaar en 10 maanden is dan vullen we hiervoor het kind-volg-systeem in en bespreken deze met de ouders. Afhankelijk hiervan bekijken we wat een goed moment is voor het kind om te starten in de peutergroep.

Voor ieder kind wordt er bij 3 jaar en 10 maanden het kind-volg-systeem ingevuld om te kijken hoe de ontwikkeling van het kind er voor staat. Met de ouders worden de resultaten hiervan besproken en het verslag hiervan kan gebruikt worden als overdracht aan de basisschool. De ouders beslissen hierbij zelf of ze dit willen doorgeven.

Bij de overgang van de ene groep naar de andere wordt jullie kind nauwkeurig gevolgd en wordt de voortgang met jullie besproken.

Ons wenbeleid staat verder ook uitvoerig beschreven in ons pedagogisch beleid.

Heb je vragen?

Neem contact met ons op voor meer informatie, een rondleiding of een kennismaking.